အေမးမ်ားဆံုးေမးခြန္းမ်ား

ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာကို ေသခ်ာရွာေဖြစိစစ္ေပးတာေၾကာင့္ ၃ရက္ ကေန ၆ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးရပါမယ္။
Mac model အားလံုးနဲ႔၊ iPhone ၊ iPad ၊ iPod ေတြအားလံုးကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးပါတယ္။
လူႀကီးမင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Service center ထဲကို၀င္တာနဲ႔ Tracking number (SRO No#) ေျပစာ ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္း ျပင္ဖို႔အပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းအေျခအေနကို သိခ်င္ရင္လဲ လူႀကီးမင္းရဲ႕ဖုန္းနဲ႔ QR code ကို scan ဖတ္ၿပီး အလြယ္တကူစစ္ေဆးႏုိင္သလို ေအာက္ပါ link ကို၀င္၍လည္း စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။
Link: http://ipro.wasabi-app.com/tracking/