ဆက္သြယ္ရန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ i-Pro Team က လူႀကီးမင္းကို ကိုကူညီဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

i-Pro Apple Authorised Service Provider
အခန္း-၂၀၈၊ လျပည့္၀န္းပလာဇာ၊ အမွတ္-၃၇၊
အလံျပဘုရားလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

Tel: +959 250 666 004

Email : support@ipro-service.com Facebook : www.facebook.com/i-pro

အလုပ္ခ်ိန္
တနလၤာ-တနဂၤေႏြ: ၉း၃၀-၅း၃၀
အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္ပါတယ္။

Website: www.ipromyanmar.com
i-pro-office